FAQ

Makukuha mo ang mga sagot sa mga karaniwang tanong

Mga karaniwang tanong sa aming kagamitang pangplagiarismo

Ang mga dokumentong inilagay sa internet ay hindi namin basta inilalagay sa aming database ng walang pahintulot ng may-ari Maging mapagsuri at matalino dahil ang ibang kagamitang plagiarismo (lalo na ung mga libre) ay kukuhanin ang iyong mga sinulat at ilalagay sa kanilang database.

Hindi. Makatitiyak ka na magagamit mo ang aming kasangkapang pangplagiarismo ng may kapanatagan at mapapangalagaan ang iyong pagkakakilanlan

Wala. Walang hangganan ang paggamit ng aming sistema. Samantala, aming iniaalok na itama ang mga dokumento na nakasulat sa iba't-ibang wika kasama ang mga dokumento na gumamit ng higit sa isang wika. Ang aming mga algorithm ay may kakayanang hanapin ang mga ginamitan ng ibang salita, tama at maling mga sipi. Basahin pa ang aming naiibang katangian dito

Ang aming gamit na plagiarism tool ay bukas sa lahat

Ang aming algorithm sa pagtuklas ng agaw-akda ay nakatutuklas ng mas marami- di lang copy&paste pati na din paggamit ng ibang salita.

 Plagiarism tool na palaging naitatanong
Plagiarism tool na mga tanong

Ang kagamitang plagiarismo mismo

Ikinukumpara ng aming plagiarism tool ang mga na-upload na dokumento sa mahigit 14 trilyon na pahina sa web, mga libro, artikulo, gawa ng mga mag-aaral, at iba pang materyal. Para maitama ang mga papel, kailangan mong gumamit ng credit. Maari mo itong bilhin o makuha ng libre sa pamamagitan ng pagpapaalam ng impormasyon tungkol sa aming plagiarism checker sa social media gaya ng Facebook at Twitter. Pwede kang mag-upload ng papel anoman ang laki (sa pahina). Pag nagsimula na ang pagwawasto, ang iyong resulta ay magiging handa na sa ilang minuto lamang( ang oras ng pagwawasto ay iba-iba, at ang iba ay mas matagal kaysa sa dati).Pagkatapos na pagkatapos ng pagwawasto, iyong makikita ang:

- puntos ng pagkakatulad at konsentrasyon

-isang detalyadong ulat na may marka ng pagkakatulad at mga link tungo sa kanilang pinagmulan.D110

Ikinukumpara ng aming plagiarism tool ang mga na-upload na dokumento sa mahigit 14 trilyon na pahina sa web, mga libro, artikulo, pahayagan, mga ulat, mga sinaliksik, at gawa ng mga mag-aaral. Yan ang pinakamalaking scan base na nabanggit sa lahat ng tumutuklas ng pangaagaw-akda sa buong mundo.

Puwede kang mag upload.doc, .docx and .odt na mga format.

Ang mga resulta

Matatanggap mo ang mga sumusunod.

Puntos ng pagkakatulad. Ang score na ito ay ipinakikita kung gaano karami ang posibleng na agaw-akda kumpara sa ibang salita. Halimbawa, ang 50% ay nagsasabing kalahati ng iyong dokumento ay kagaya ng orihinal na papel.

Concentration score. Ang score na ito ay ipinakikita kung gaaano ang mga pagkakapares ay nabaha-bahagi sa buong pahayag. Ang mababang puntos ay nagsasabi na ang pagkakaparehas ay nasa maiigsing pangungusap (na may mababang posibilidad ng pagagaw-akda. Ang mataas na puntos ay nagbibigay babala sa malaking pagkakatulad at at malamang nangagaw-akda.

Mga pares na may marka. Ang mga may kaparehas na na salita ay kukulayan upang mas madali kang magpokus sa mas importanteng bahagi ng iyong dokumento.

Orihinal na mga pinagmulan. Lahat ng pagkakatulad ay magkakaroon ng mga link pabalik sa orihinal na mga pinagmulan.

May dalawang paraan para harapin ang agaw-akda. Sipiin at banggitin ng tama ang gagayahing mga pangungusap o alisin mong lahat ang mga ito sa iyong papel.

Aming inirerekomenda na huwag kang lumabis sa 5 porsyento na may pagkakatulad at di lalampas sa puntos na may isang bituin. Kadalasan nagiging teknikal ang may limang porsyento na pagkakatulad (marami ang gumagamit ng parirala, kagaya ng Estados Unidos ng Amerika), kung ang iyong puntos ay mas mataas kesa sa kailangan, baguhin at suriing muli ang iyong papel.

Gamit sa pagtatanong sa pagagaw-akda