Mga nilalaman ng pagwawasto sa plagiarismo

Tingnan ang mga kakaibang katangian ng aming plagiarism checker

Makabagong pagpupuntos

Imbes na ituro lamang ang puntos sa pagkakatulad, nagbibigay din kami ng marami pang pagpuntos para suriin ang papel.

Plagiarism checker advanced scoring

Ang lahat ng ulat ay ibinibigay kasama ang puntos ng pagkakatulad. Ipinakikita ng puntos na ito kung gaano kadami ang pagkakatulad sa iyong dokumento.

Ang puntos sa pagkakatulad ay binibilang sa paghati sa mga magkaparehas na salita gamit ang bilang ng kabuong mga salita.

Halimbawa, kung ang iyong dokumento ay naglalaman ng 1000 mga salita at ang pagkakahawig ay 21%, ibig sabihin nito ay may 210 na mga salita na kaparehas sa iyong dokumento.

Puntos ng pagkakatulad sa pagagaw-akda

Ipakikita ng score ang panganib ng agaw-akda sa iyong dokumento. Sa pangkalahatan, ang score na ito ay sinusuri ang laki ng pagkakatulad. Ang dami ng pagkakatulad siya di laki ng panganib sa pagagaw-akda.

Halimbawa, ang isang pahayag na may 100 na pahina na may 1% lang na pagkakatulad. Kung ang lahat ng pagkakatulad ay makikita sa isang pahina lamang, ang puntos ng agaw-akda ay nasa mataas, ikaw ay paalalahanan ng pagagaw-akda kapag mababa ang pagkakatulad.

Ipinakikita sa aming pagsasaliksik na ang katangiang ito ay may 94% na kasiguruhan.

Puntos ng panganib sa pagagaw-akda

Ang paggamit ng ibang salita ay ang lumalagong paraan ng pagagaw-akda. Para labanan ang pagagaw-akda, idinagdag namin pagpuntos sa paggamit ng ibang salita.

Ipinakikita ng puntos kung aling bahagi ng mga salita ay isinulat muli.

Ang puntos sa paggamit ng ibang salita ay kalimitang nasa pagitan ng1% at 8%. Ang mataas na puntos sa paggamit ng ibang salita ay nagpapahiwatig ng agaw-akda. Mag ingat sa mataas na puntos ng paggamit ng ibang salita.

Puntos sa paggamit ng ibang salita sa agaw-akda

Ang pagbanggit ang bumubuo ng maayos na papel, pero ang ilang mga tamang pagbanggit ay maaring bahagi lamang ng mas malaking kabuoan ng pagkakatulad.

Sa mga ganoong kaso, ipinakikilala namin ang konsepto ng mga maling pagbanggit.

Ang improper citations ay ipinakikita kung gaano karaming sipi na bahagi lamang ng mas malaking pagkakatulad na nasa dokumento

Maling pagsipi

Ang pagbanggit ay bahagi ng bawat papel.Ang pagbanggit ng ibang dokumento ay nagdadagdag ng kredibilidad sa papel.

Aming tinutukoy ang mga pagbanggit at kinukulayan ng berde. Dito ay makikita mo agad ang tamang pagbanggit mula sa ibang pagkakatulad.

Mga pagbanggit

Ang kredibilidad ng isang papel ay makikita din sa bilang ng pagkakaparehas.

Halimbawang may inaayos kang papel na may 10% pagkakatulad. Alin ang mas kapani-paniwala sa iyo, ang papel na ang buong 10% isa lamang pinagmulan o yung ang pagkakatulad ay may sampu o sandaan na mga pinagmulan?

Mga pares sa pagagaw-akda

Ang quick score ay bagong score na tumutulong na suriin ang na-upload na papel sa loob ng ilang segundo lamang.

Ang pagsusuri gamit ang quick score ay libre. Kinikwenta ng quick score ang mga pagkakapareho at halos sinusuri na rin ang puntos sa pagkakatulad.

Ang mabilisang pagpuntos ay ipinakikita sa loob ng ilang segundo lamang. Pagka-upload mo ng file, ang mabilisang pagpuntos ay lumalabas agad.

Mabilis na pang wasto sa agaw-akda

Mga pares na may marka

Kung may nakitang anomang uri ng agaw-akda sa iyong dokumento, ang datos ay mamarkahan para sa iyong pagsisiyasat at pagtatama. Ang aming pangwasto sa agaw-akda ay may mga katangian para matulungan kang i-edit at itama ang iyong dokumento- alalahanin na ang tamang mga sipi ay mamarkahan ng berde, kulay dalandan naman sa pag gumamit ng ibang salita, at lila sa mga maling sipi.

Halimbawa ng pagagaw-akda na may pagdidiin

Plagiarism checker sources matches

Nakikitang pinagmulan

Ang aming pangwasto sa pagnanakaw-akda ay maglalagay ng links sa mga pinagmulan


Pagtuklas sa paggamit ng ibang salita

Ang pinagandang teknolohiya ng aming sistema ay natutuklasan di-lamang ang pangongopya na pagaagaw-akda kundi pati ang pangaagaw-akda gamit ang ibang salita. Kaya kung makatanggap ka ng mataas na puntos sa paggamit ng ibang salita, mahalaga na suriing mabuti ang iyong dokumento para maiwasan panganib ng pagagaw-akda.

Halimbawa ng pagtuklas ng agaw-akda-akda

Pagtuklas ng di-tamang pagbanggit

Pagtuklas ng di-tamang pagbanggit

Ang ilang mga pagbanggit ay nakikitang nakaw--akda ng mga guro, kaya mahalagang iwasto ang papel sa tamang pagbanggit para maiwasan ang mga dikanais-nais na pangyayari.

Ang aming pangwasto sa pagnanakaw-akda ay magsasabi sa iyo kung aling pagbanggit ang tama-mamarkahan ang mga ito ng berde. Mamarkahan din nito ng lila ang lahat ng nakikitang pagbanggit na may pagnanakaw-akda.


Pangtuklas ng iba't-ibang wika

Kahit nakasulat sa iba't-ibang wika ang iyong dokumento, ang aming sistema para iba't-ibang salita ay may kakayanang makita angpagnanakaw-akda. Kaya ang aming sistema sa pagwawasto sa pagnanakaw-akda ay kinikilala bilang pambansang sistema para makita ang pagnanakaw-akda sa iba't-ibang bansa.

Pangwasto sa pagnanakaw-akda para sa iba't-ibang wika