Libreng pagwawasto sa plagiarismo

Alamin kung paano namin natitiyak

Libreng pagwawasto sa panggagaya

Ilang grupo ng mga gumagamit para sa mga tiyak na pangyayari ay nakagagamit ng libre sa aming tagawasto sa pangagaya.

1. Mga tagapagturo (gumagana ng buo)

2. Kalimitang gumagamit (bahagyang gumagana)

Libreng pagwawasto sa pagagaw-akda

Anong mga libreng pamimilian sa pagwawasto sa panggagaya ang makukuha mo

Bilang tagapagturo o pangunahing gumagamit

Mabilis na pang wasto sa agaw-akda

Detalyadong pangwasto sa agaw-akda

Ulat sa pagagaw-akda

Web database

Database ng mga makabuluhang artikulo

Eksaktong oras sa pagwawasto

Bilang karaniwang gumagamit

Mabilis na pang wasto sa agaw-akda

Detalyadong pangwasto sa agaw-akda

Ulat sa pagagaw-akda

Web database

Database ng mga makabuluhang artikulo

Eksaktong oras sa pagwawasto

Mabilis na pagwawasto sa agaw-akda

Ang katangian na ito ay pinapayagan ang mga gumagamit na suriin ng mabilisan ang kanilang mga papel. Gaano ito kabilis ang gumana? Kalimitan, itinatama nito ang mga papel ng segundo lamang kaya di-masasayang ang iyong oras sa paghihintay sa tinatayang puntos sa panggagaya.

Ang katangian na ito ay pinapayagan ang mga gumagamit na suriin ng mabilisan ang kanilang mga papel. Gaano ito kabilis ang gumana? Kalimitan, itinatama nito ang mga papel ng segundo lamang kaya di-masasayang ang iyong oras sa paghihintay sa tinatayang puntos sa panggagaya.

Detalyadong pagwawasto sa pagagaw-akda

Detalyadong pagwawasto sa pagagaw-akda

Ang detalyadong pagwawasto sa panggagaya na opsyon ay itinatama ng husto ang iyong file. Ang opsyon na ito ay magbibigay sa iyo ng tamang puntos sa panggagaya kasama ang ulat ng pagkakatulad.

Ang detalyadong pagwawasto sa pagagaw-akda ay mas detalyado kumpara sa mabilisang pagwawasto.Subalit, ang detalyado pagwawasto sa pagagaw-akda ay nangangailangan ng mas maraming oras bago matapos.


Ulat ng pagagaw-akda

Ipinakikita ng ulat ng panggagaya sa iyong dokumento ang mga pagkakatulad na may pagdidiin.

Ang ulat sa pagagaw-akda ay mahalaga kung gusto mong makita ang mga eksaktong kinalalagyan ng pagkakatulad sa iyong dokumento

Ulat ng pagagaw-akda

Web database

Web database

Nililinaw namin ang aming mga sinaliksik sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga datos.


Database ng mga makabuluhang artikulo

Ang database ng mga makabuluhang artikulo ay isang naiibang database na mayroong mahigit 80 milyong mga siyentipikong artikulo mula sa mga pinakasikat na siyentipikong tagapaglathala.

Kapag pinagana ang pamimiliang ito, iyong itatama ang iyong papel laban sa mga artikulo ng mga naglalathala gaya ng Oxford University Press, De Gruyter, Ebsco, Springer, Wiley, Ingram, at iba pa.

Database ng mga makabuluhang artikulo

Eksaktong oras ng pagwawasto

Eksaktong oras ng pagwawasto

Ito ay napakamakabuluhan na katangian na pinapayagan ang mga gumagamit para itama ang kanilang mga dokumento laban sa mga bagong lathalang artikulo.

Aming hahanapin ang pagkakatulad sa mga papel na nailathala na sa loob ng 10 minuto lamang o mas mababa sa mga kilalang websites